Algemene voorwaarden Premium Online

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Premium Online: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Pannenstraat 29, 6562AC te Groesbeek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 86553313.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon met wie Premium Online een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Premium Online en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Premium Online en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Premium Online zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 5. Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens Premium Online te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn:
 • het ontwerpen van websites, webshops, apps en/of andere Werken, inclusief web- en mailhosting, de levering van SSL-certificaten en eventuele domeinnaamregistratie;
 • support en/of ondersteuning met betrekking tot de bedoelde Werken;
 • de opzet en uitvoering van online marketingcampagnes, zoals zoekmachine optimalisatie (SEO), zoekmachine-adverteren (SEA), e-mailmarketing en adverteren op social media;
 • adviesverlening met betrekking tot onlinemarketing.
 1. Duurovereenkomst: een Overeenkomst waarbij Partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van hosting van een door of namens Premium Online opgeleverd Werk, domeinnaamregistratie en de uitvoering van online marketingcampagnes.
 2. Werk: een in het kader van de Overeenkomst in opdracht van de Opdrachtgever door of namens Premium Online te vervaardigen of vervaardigde website, webshop, app, webportal of soortgelijke toepassing.
 3. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Premium Online en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Premium Online worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels een offerte of opdrachtbevestiging. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Premium Online is vrijblijvend, ook in geval daarin een geldigheidsduur is vermeld. Een aanbod van Premium Online kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog door Premium Online worden herroepen.
 2. Aan een aanbod van Premium Online dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Premium Online dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Premium Online, op de daartoe door Premium Online aangewezen wijze, door de Opdrachtgever is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Premium Online, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Premium Online anders aangeeft.
 4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | INHOUD EN UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

 1. Premium Online verbindt zich jegens de Opdrachtgever uitsluitend tot de Dienstverlening die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. Premium Online is, onverminderd de mogelijkheid van Partijen om meerwerk overeen te komen tegen een nader overeen te komen prijs, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven.
 2. Onverminderd hetgeen Partijen ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, is Premium Online gerechtigd om de eventueel overeengekomen ontwerpwerkzaamheden en/of online marketingdiensten naar eigen (technisch en creatief) inzicht uit te voeren.
 3. Premium Online zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voor zover de aard en/of strekking van de Dienstverlening daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Premium Online zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Zo kan Premium Online er bijvoorbeeld niet voor instaan dat een opgezette en te beheren online marketingcampagne, een vervaardigd Werk, alsook adviesdiensten, leiden tot het behalen van de (commerciële) resultaten die de Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst beoogde te behalen.
 4. Totdat de betreffende Overeenkomst door reguliere opzegging is geëindigd, kunnen door Premium Online opgeleverde Werken uitsluitend door Premium Online worden gehost.

Ondersteuning en support

 1. Premium Online biedt de Opdrachtgever ondersteuning en support met betrekking tot het opgeleverde Werk. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, heeft ondersteuning en support ten aanzien van het Werk betrekking op:
 • vragen over instellingen;
 • de configuratie;
 • het bewerken van pagina’s;
 • het bewerken van pagina-blokken;
 • het bewerken van menu’s;
 • het bewerken van productvertoningen en het verwerken van bestellingen in geval het Werk een webwinkel betreft;
 • het verwerken van formulieren.

Ondersteuning betreft het informeren van de Opdrachtgever over het op de juiste wijze uitvoeren van bovenstaande door de Opdrachtgever zelf. Zulks is bij de overeengekomen prijs inbegrepen. Support betreft het op verzoek van de Opdrachtgever uitvoeren van bovenstaande door Premium Online, tegen betaling van het op dat moment door Premium Online gehanteerde uurtarief.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Premium Online is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Ten aanzien van hosting en domeinnaamregistratie geldt dat deze Diensten altijd volledig door derden worden verzorgd.
 2. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden aan wie Premium Online de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Premium Online, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 4. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Premium Online nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, met dien verstande dat Premium Online zich, voor zover dit redelijkerwijs van hem mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
 5. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Premium Online bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Premium Online gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten Overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij Premium Online, zowel gevraagd als ongevraagd, dit laatste voor zover de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die informatie nodig is, binnen bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn. In geval de Overeenkomst voorziet in ontwerpwerkzaamheden, draagt de Opdrachtgever zorg voor de tijdige aanlevering van teksten, afbeeldingen en/of andere relevante content.
 2. Indien Premium Online ten aanzien van het verstrekken van informatie en/of content door de Opdrachtgever, aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen.
 3. De Opdrachtgever dient Premium Online steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, zoals het verstrekken van inloggegevens, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 4. In geval van online marketingcampagnes op basis van vooraf ingekocht tegoed bij derden, zoals Google of Facebook, is dit tegoed niet bij de overeengekomen prijzen inbegrepen en dient de Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de beschikbaarheid van voldoende budget, één en ander tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de wettelijke verplichtingen verbonden aan de exploitatie van het opgeleverde Werk, waaronder mede begrepen het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ter zake aanvaardt Premium Online geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 7. | DUUR, ANNULERING EN OPZEGGING VAN OVEREENKOMSTEN & DOMEINNAMEN

 1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging daarvan, tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat sprake is van een Duurovereenkomst.
 2. Duurovereenkomsten worden aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde looptijd, bij gebreke waarvan de Duurovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Indien een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze, tenzij de Duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid is opgezegd, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 4. Duurovereenkomsten eindigen door opzegging per e-mail, doch niet eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken. In geval van een Duurovereenkomst betreffende online marketingdiensten, geldt een opzegtermijn van drie maanden. Ten aanzien van andere Duurovereenkomsten geldt voor de Opdrachtgever geen opzegtermijn, doch voor Premium Online een opzegtermijn van een maand.
 5. In geval van tussentijdse annulering van de Overeenkomsten door de Opdrachtgever, dan wel het niet in acht nemen van de opzegtermijn door de Opdrachtgever, maakt Premium Online aanspraak op betaling van de prijs waarop hij ook aanspraak had gemaakt indien de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.
 6. Ongeacht het ontbreken van een eventuele opzegtermijn voor de Opdrachtgever, maakt de Opdrachtgever nimmer aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen of kwijtschelding van reeds verschuldigde bedragen.
 7. Aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Premium Online fungeert bij de aanvraag slechts als bemiddelaar en kan geen garantie bieden dat een aanvraag werkelijk wordt gehonoreerd.
 8. Premium Online zal nimmer het eigendom claimen van een aan de Opdrachtgever toegekende domeinnaam. Het verhuizen van een domeinnaam op verzoek van de Opdrachtgever kan steeds geschieden. Een verzoek tot verhuizing van een domeinnaam geldt als opzegging van de Duurovereenkomst waarop de domeinnaam betrekking heeft. Na een verzoek van de Opdrachtgever tot verhuizing van een domeinnaam, zal Premium Online de verhuistoken binnen vijf dagen aan de Opdrachtgever verstrekken.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN EN OVERMACHT

 1. Premium Online spant zich in om de uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Premium Online treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Premium Online Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Premium Online na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Premium Online voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en opleveringstermijnen als bedoeld in het vorige lid, niet eerder aan dan nadat Premium Online deze gegevens heeft ontvangen.
 3. Premium Online is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt tevens begrepen de omstandigheid dat Premium Online door toedoen van derden of als gevolg van onvoorziene omstandigheden, niet in staat is om de Overeenkomst (tijdig) na te komen.
 4. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan twee maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. Indien Premium Online bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren.
 6. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | WERKEN: UITVOERING, OPLEVERING, REVISIES EN KLACHTEN

 1. Indien de Opdrachtgever in het kader van ontwerpwerkzaamheden het door Premium Online opgeleverde concept van het Werk goedkeurt, leidt deze goedkeuring tot het definitieve Werk. De Opdrachtgever maakt aanspraak op ten hoogste twee kosteloze correctierondes ten aanzien van conceptontwerpen, doch uitsluitend ten aanzien van elementen van het Werk ter zake waarvan niet bij voorbaat reeds uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze elementen in het Werk aanwezig zouden zijn. Eventueel door de Opdrachtgever gewenste correcties in het Werk die buiten het bereik van de bedoelde correctierondes vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover de gewenste correcties mogelijk zijn, aan de hand van een nader tussen Partijen vast te stellen meerprijs uitgevoerd.
 2. De Opdrachtgever dient bij oplevering van het Werk (waaronder concepten daarvan mede begrepen), binnen zeven dagen te onderzoeken of Premium Online de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. hij correcties op het concept wenst, en dient Premium Online daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Werk aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Opdrachtgever het Werk als definitief aanvaardt. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt of niet tijdig een beroep doet op correctie van het Werk, vloeit er voor Premium Online uit een dergelijke klacht c.q. een dergelijk verzoek van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 3. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde definitieve Werk en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Opdrachtgever en onder de daartoe gestelde voorwaarden, uitvoering gegeven aan de overeengekomen kosteloze correcties in het Werk c.q., indien zulks redelijkerwijs van Premium Online kan worden gevergd, correcties tegen een nader over een te komen meerprijs.
 4. Premium Online is onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van het opgeleverde Werk indien het opgeleverde Werk onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan herstel van het opgeleverde Werk, maakt de Opdrachtgever nimmer aanspraak.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN OVERIGE DIENSTEN EN FACTUREN

 1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere Diensten dan het realiseren van een Werk als bedoeld in het vorige artikel.
 2. De Opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Premium Online onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Premium Online telefonisch kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Premium Online Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Premium Online ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Premium Online ter zake.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum per e-mail bij Premium Online te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om ter zake bezwaar te maken is komen te vervallen.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Premium Online uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Premium Online is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Premium Online ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Premium Online in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Premium Online gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de door hem aan Premium Online uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde betaling(en) heeft gesteld.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Premium Online op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Premium Online ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Premium Online de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

Opschorting en ontbinding bij hosting

In geval van hosting past Premium Online, in afwijking van het bepaalde in lid 1, ter zake opschorting en ontbinding het volgende beleid toe. In geval de Opdrachtgever, ondanks een daartoe strekkende ingebrekestelling, verzuimt een openstaande betaling te voldoen wat betreft hosting dan wel een opgeleverd Werk waarop de hosting betrekking heeft, is Premium Online gerechtigd de toegang voor de Opdrachtgever tot de backend van het betreffende Werk op te schorten. Is de openstaande betaling, ondanks een Schriftelijke waarschuwing, binnen zeven dagen daarna nog steeds niet door Premium Online ontvangen, dan is Premium Online gerechtigd het inkomende en uitgaande e-mailverkeer via het betreffende domein te blokkeren. Het Werk kan door Premium Online offline worden gehaald indien de Opdrachtgever vervolgens, ondanks opnieuw een Schriftelijke waarschuwing, nog eens gedurende zeven dagen met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke blijft. Alsdan is Premium Online tevens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Premium Online vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, uurtarief, periodiek tarief voor Duurovereenkomsten en eventuele bijkomende kosten. In geval Partijen meerwerk overeenkomen en de prijs ter zake niet uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt dit meerwerk uitgevoerd tegen het op dat moment gebruikelijke door Premium Online gehanteerde uurtarief.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Premium Online vermelde en door de Opdrachtgever aan Premium Online verschuldigde bedragen exclusief btw.
 3. Ten aanzien van Duurovereenkomsten aangegaan of stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, is Premium Online gerechtigd het overeengekomen tarief te verhogen, met dien verstande dat Premium Online daarvan uiterlijk vier maanden vóór inwerkingtreding van de verhoging Schriftelijk mededeling doet aan de Opdrachtgever zodat de Opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld om de Overeenkomst eventueel op te zeggen voordat de prijsverhoging van kracht wordt.
 4. De Dienstverlening wordt gefactureerd volgens de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan Premium Online gerechtigd is zulks naar eigen inzicht te bepalen.
 5. Premium Online is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst in geval de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Premium Online.
 6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Premium Online aangewezen wijze. Indien en voor zover de Opdrachtgever geen machtiging tot automatische incasso aan Premium Online heeft verstrekt, dient betaling te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn.
 7. Premium Online is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Premium Online draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Premium Online kan worden toegerekend.
 2. Voor zover de Overeenkomst in die Dienstverlening voorziet, verleent de Opdrachtgever Premium Online impliciete toestemming wijzigingen in het CMS, en in geval van online marketingcampagnes, wijzigingen in die campagnes aan te brengen. Deze wijzigingen worden naar beste inzicht en vermogen doorgevoerd, doch uitsluitend voor risico van de Opdrachtgever. Premium Online draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dergelijke wijzigingen. Vorenstaande geldt eveneens ten aanzien van websites of andere toepassingen van derden waaraan Premium Online aanpassingen verricht ten behoeve van de marketingcampagne die voor de Opdrachtgever wordt uitgevoerd.
 3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is Premium Online nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van downtime en hacks met betrekking tot een opgeleverd Werk, evenmin als voor verlies, vermissing, verwisseling of beschadiging van data of overige gegevens van de Opdrachtgever.
 4. Premium Online is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op het door Premium Online opgeleverde Werk, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging daarvan.
 5. Premium Online is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en/of andere systemen waarvan de Dienstverlening van Premium Online afhankelijk is.
 6. Aansprakelijkheid van Premium Online voor herstelbare tekortkomingen bestaat niet eerder dan nadat de Opdrachtgever Premium Online in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Premium Online ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 7. Premium Online is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door de Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst aangeleverde content (waaronder foto’s, video’s, teksten e.d. begrepen) rechtmatig, juist en volledig is. Premium Online aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het verwerken van deze content bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever vrijwaart Premium Online van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst aangeleverde content onrechtmatig, onjuist of onvolledig is.
 8. Premium Online is nimmer aansprakelijk voor de content die door de Opdrachtgever of in zijn opdracht door een derde aan het Werk wordt toegevoegd en daarmee wordt vertoond.
 9. Premium Online is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Opdrachtgever door derden.
 10. Premium Online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Premium Online is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende lid, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Premium Online in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Premium Online aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Premium Online toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. De aansprakelijkheid van Premium Online is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Premium Online betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Premium Online nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval, op basis van de door Premium Online afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste drie maanden van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Premium Online van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Premium Online toerekenbaar is. Indien Premium Online uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Premium Online zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Premium Online, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Premium Online en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIKSRECHTEN

 1. Premium Online dan wel een derde die geldt als maker van het Werk, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Eventuele overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de Opdrachtgever, geschiedt middels een door Partijen ondertekende akte.
 2. Indien en voor zolang de Opdrachtgever volledig blijft voldoen aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt hij, dan wel zijn rechtsopvolger, een exclusieve licentie tot gebruik van het definitieve Werk voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Opdrachtgever van rechten op andere goederen dan het definitieve Werk, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk.
 3. Bij het einde van de Overeenkomst maakt de Opdrachtgever aanspraak op overdracht van de gebruiksrechten als bedoeld in het vorige lid, doch uitsluitend voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Premium Online volledig is nagekomen en voorts onder de eventueel nader door Premium Online te stellen voorwaarden.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Premium Online is te allen tijde gerechtigd zijn diensten te verlenen voor opdrachtgevers die een concurrerende positie innemen ten opzichte van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan dan ook geen aanspraak maken op enige exclusiviteit.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Premium Online wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.